Identificació del titular

Javier Doblas Herenas, amb domicili social situat al Carrer de Josep Torras i Bages, 9, Local, Sant Boi de Llobregat, 08830, Espanya, amb NIF 47602634V.

Condicions d’ús

A través del lloc web es facilita l’accés al portal web per oferir als usuaris accés general a la informació, activitats, productes i serveis que l’entitat esmentada ofereix. El fet de connectar-se a aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’Usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal. Per això, JAVIER DOBLAS HERENAS recomana a l’Usuari llegir-lo cada vegada que accedeixi al lloc web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts que JAVIER DOBLAS HERENAS ponga a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones; y responderá frente a JAVIER DOBLAS HERENAS i/o davant de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. JAVIER DOBLAS HERENAS.

JAVIER DOBLAS HERENAS es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, als serveis i continguts del portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho consideri convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. JAVIER DOBLAS HERENAS es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny del seu lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de privacitat i protecció de dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari a través de l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricte confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que aquestes dades seran incorporades a fitxers existents en JAVIER DOBLAS HERENAS i que té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del mateix, podent exercitar aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a la direcció de JAVIER DOBLAS HERENAS, en la qual consti el fitxer o fitxers a consultar. Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzades per a fins comercials, sent els destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de JAVIER DOBLAS HERENAS adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, el tractament, la pèrdua o l’accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, en pro del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure de guarda dels mateixos.

Igualment, JAVIER DOBLAS HERENAS queda autoritzada per enviar a l’Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. “En el cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

Responsabilitat

JAVIER DOBLAS HERENAS No es responsabilitza de la mala utilització que puguin fer els usuaris d’Internet dels continguts de la pàgina web, sent l’usuari l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per JAVIER DOBLAS HERENAS o no publicada amb el seu nom. JAVIER DOBLAS HERENAS no serà responsable en cas d’interrupcions del servei, retards, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de JAVIER DOBLAS HERENAS , i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici de l’establert a l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i a efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments ocorreguts fora del control de JAVIER DOBLAS HERENAS com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes del Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que JAVIER DOBLAS HERENAS hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, JAVIER DOBLAS HERENAS no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per pèrdua de guanys. JAVIER DOBLAS HERENAS tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

JAVIER DOBLAS HERENAS No serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contraiguts per l’Usuari a causa de la seva navegació en el lloc web, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.

JAVIER DOBLAS HERENAS No es fa responsable de la veracitat, manca d’utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, manca d’entrega, entrega incorrecta dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.

En tot cas, la informació proporcionada en aquest lloc web està dirigida a complementar i no a substituir el assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals competents.

Jurisdicció i Llei aplicable.

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal, les parts accepten el sotmetiment exprés als jutjats del domicili fiscal de JAVIER DOBLAS HERENAS (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.